Dataprivacy

Deze privacyverklaring informeert gebruikers op deze website over de aard, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder Swicro GmbH, Gustav-Schwab-Str. 54, D-78054 Villingen-Schwenningen (hierna "aanbieder").

Verzamelde gegevens

Swicro GmbH verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruiker als de gebruiker

 • websites van Swicro GmbH bezoekt,
 • producten of diensten die door Swicro GmbH online worden aangeboden; dit geldt ook voor aankopen in onlinewinkels of nieuwsbrieven.
In bepaalde gevallen worden persoonsgegevens verwerkt wanneer Swicro GmbH telefoongesprekken van gebruikers registreert, hetzij om aan haar eigen wettelijke verplichtingen te voldoen, hetzij ten behoeve van opleiding of kwaliteitsborging.

Enerzijds verwerkt Swicro GmbH persoonlijke gegevens (bijv. naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoon- of faxnummer) die de gebruiker expliciet en actief aan Swicro GmbH ter beschikking stelt. Anderzijds registreert de Swicro GmbH webserver automatisch de bezoekdetails van de gebruiker (bijv. IP-adres, browsertype en -versie, gebruikt besturingssysteem, originele website, opgeroepen pagina's, datum, bezoeksduur).

Gebruik en bescherming van persoonsgegevens

Swicro GmbH verbetert de kwaliteit van haar producten en diensten door de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze verklaring. De verwerking van persoonsgegevens dient met name de volgende doeleinden:

 • technische administratie alsmede onderzoek en verdere ontwikkeling van de websites;
 • Verwerking van het aankoopproces;
 • Gebruikersadministratie en marketing;
 • Informatie van de gebruiker over diensten en producten van Swicro GmbH, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven;

De gebruiker machtigt Swicro GmbH om persoonlijke gegevens door te geven aan werknemers, agenten of andere derden binnen of buiten het land waar de gebruiker woont voor het verlenen van diensten en voor de bovengenoemde doeleinden. Werknemers, agenten en andere derden die toegang hebben tot persoonlijke gegevens zijn door Swicro GmbH verplicht om te voldoen aan alle van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Personen aan wie Swicro GmbH toegang verleent tot persoonsgegevens in de zin van deze verklaring, worden dienovereenkomstig opgeleid op het gebied van gegevensbeveiliging en gegevensbescherming.

Swicro GmbH beschermt persoonsgegevens met passende fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen, waaronder firewalls, persoonlijke wachtwoorden, encryptie- en authenticatietechnologieën. Als in individuele gevallen persoonlijke gegevens via een Swicro GmbH website worden verzameld, wordt de overdracht versleuteld met behulp van de SSL "Secure Socket Layer", momenteel de meest gebruikte en veiligste methode voor datatransmissie.

Swicro GmbH behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens door te geven aan de overheid en toezichthoudende autoriteiten en, in het kader van deze verklaring, aan analyserende dienstverleners. Swicro GmbH voldoet volledig aan alle van toepassing zijnde voorschriften, wetgeving en alle wettelijke en officiële vereisten.

Wij wijzen erop dat de betalingservaringen, in het bijzonder met onbetwiste en na de vervaldag onbetaalde vorderingen, alsook informatie over de invordering van schuldvorderingen en adresgegevens, indien van toepassing, worden doorgegeven aan CRIF AG in Zürich voor wettelijk gebruik als kredietbeoordelaar. CRIF zal de gegevens gebruiken om uw identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren en aan geautoriseerde derden bekend te maken. CRIF kan betalingservaringen analyseren op basis van wiskundig-statistische berekeningsmethoden voor geautomatiseerde besluitvorming, in het bijzonder voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van een persoon. Meer informatie vindt u op: www.mycrifdata.ch/#/dsg.

Informatie over verwerkte persoonsgegevens

Personen wier persoonsgegevens in het kader van deze verklaring worden verwerkt, hebben het recht:

 • informatie te verkrijgen over de vraag of en welke persoonsgegevens Swicro GmbH opslaat (categorieën gegevens, ontvangers of categorieën ontvangers, bewaartermijn van de persoonsgegevens of criteria ter bepaling van de bewaartermijn);
 • een kopie van de persoonsgegevens te ontvangen;
 • verzoeken om correctie van persoonsgegevens in geval van fouten;
 • te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens;
 • beperkingen op te leggen aan de verwerking van persoonsgegevens;
 • Verzamel persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking, met name met het oog op direct marketing.
De bovenstaande rechten kunnen worden ontzegd of beperkt indien de belangen, rechten en vrijheden van derden prevaleren of indien de verwerking dient om de rechtsvorderingen van Swicro GmbH geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Verzoeken om verwerking van persoonsgegevens moeten aan Swicro GmbH worden gericht:
Swicro GmbH
Compliance
Gustav Schwab STR. 54
D-78054 Villingen-Schwenningen
E-mail: office@swicro.de

Recht om toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval moet de herroeping schriftelijk of per e-mail aan Swicro GmbH worden meegedeeld.

Duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk of in overeenstemming met het doel van de verwerking. Voor analyses slaan we uw gegevens op totdat de analyse is voltooid. Als wij gegevens opslaan op basis van een contractuele relatie met u, blijven deze gegevens opgeslagen voor ten minste zolang de contractuele relatie bestaat en voor ten hoogste zolang er verjaringstermijnen zijn voor mogelijke claims door ons of wettelijke of contractuele opslagverplichtingen.

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

Swicro GmbH
Compliance
Gustav-Schwab-Str. 54
D-78054 Villingen-Schwenningen
E-Mail: office@swicro.de

Toegang tot logbestanden van gegevens/servers

De aanbieder (of zijn aanbieder van webruimte) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). Toegangsgegevens omvatten:

Naam van de website, bestand, datum en tijd van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

De aanbieder gebruikt de protocolgegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden bestaat van illegaal gebruik.

Aanspreekpunt

Bij contact met de aanbieder (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) worden de gebruikersgegevens opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief informeren wij u over ons en onze aanbiedingen.

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres van u nodig en informatie aan de hand waarvan we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief zonder medeweten van de geautoriseerde partij.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. De herroeping kan plaatsvinden via een link in de nieuwsbrieven zelf, in uw profielgebied of door notificatie aan bovenstaande contactmogelijkheden.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden waarmee het toegangsapparaat van de gebruiker (PC, smartphone, enz.) specifieke informatie over het apparaat kan opslaan. Ze dienen enerzijds de gebruiksvriendelijkheid van webpagina's en daarmee de gebruikers (bijv. opslag van inloggegevens). Anderzijds worden ze gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en te analyseren om het aanbod te verbeteren. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie waarmee het opslaan van cookies wordt beperkt of volledig wordt voorkomen. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en vooral het gebruiksgemak zonder cookies beperkt zijn.

U kunt veel zakelijke online advertentiecookies beheren via de site van de VS http://www.aboutads.info/choices/ of de site van de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Aanmeldingsfunctie

De gegevens die bij de registratie worden ingevoerd, zullen worden gebruikt om van de aanbieding gebruik te maken. Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over informatie die relevant is voor aanbiedingen of registratie, zoals wijzigingen in de omvang van aanbiedingen of technische omstandigheden. De verzamelde gegevens zijn tijdens de registratie te zien in het invoermasker. Dit omvat achternaam, voornaam en e-mailadres.

Google Analytics

Dit aanbod maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door gebruikers wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als de anonimisering van het IP-adres echter op deze website wordt geactiveerd, zal Google de IP-adressen van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verkleinen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. IP anonimisering is actief op deze website. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de website-exploitant verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verlenen.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door in hun browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, maar het is mogelijk dat u op deze site niet alle functies van deze site kunt gebruiken. Gebruikers kunnen Google ook verhinderen de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van de website (met inbegrip van hun IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google te verzamelen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Als alternatief voor de browser add-on of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op deze link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out cookie wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Intrekking, wijzigingen, correcties en updates

De gebruiker heeft het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, voor zover er geen wettelijke verplichting om dergelijke gegevens op te slaan.


Villingen-Schwenningen, mei 2018

Klantenbeoordeling4,8/5

Stempelprijzen
Prijs berekenen
Prijs berekenen
PDF- Voorbeeld
Voorbeeld werkelijke stempelgrootte in PDF Format.
Stempelechte PDF Vorschau
Productie
Voor 14:00 uur besteld - dezelfde dag nog verwerkt.
Lieferdauer der Stempel
Verzend- kosten
EUR 3.90 per bestelling.
Versandkonditionen
Betaling
Betaling op rekening. U loopt geen risico.
Zahlungskonditionen